Globe illustration in front of a sunset
Globe illustration in front of a sunset

Hankinta

Varmistaakseen kestävän kasvun sekä oman ja toimittajiensa liiketoiminnan menestymisen Sharp ei pelkästään täytä laadulle ja hinnoille sekä osien ja materiaalin toimituksille asetetut vaatimukset vaan myös ylittää ne

Oikeudenmukainen ja puolueeton hankinta

Sharp ei pelkästään täytä laadulle ja hinnoille sekä osien ja materiaalin toimituksille asetettuja vaatimuksia, vaan myös ylittää ne. Sharp tekee yhteistyötä toimittajiensa kanssa varmistaakseen kestävän kasvun ja molemminpuolisen menestyksen. Sharp pyrkii aktiivisesti täyttämään sosiaalisen vastuunsa eri alueilla koko toimitusketjussa. Näitä alueita ovat tuoteturvallisuus, ympäristönsuojelu, ihmisoikeudet, työntekijöiden suojelu sekä terveys ja turvallisuus.

A stack of boxes next to a plane and a truck

CSR

Sharpin menettelytavan perusta, konkreettiset toimintatavat ja hankintaan liittyvät vaatimukset toimittajille määritellään yhtiön hankintatoimintojen perusperiaatteissa.

Hankintatoimintojen perusperiaatteisiin perustuvassa Sharpin Supply-Chain CSR Deployment Guidebook -käsikirjassa Sharp kertoo selkeästi, miten sen hankintapolitiikkaan kuuluu myös yhteiskuntavastuun toteuttaminen lakeja, määräyksiä ja sosiaalisia standardeja noudattamalla sekä luontoa suojelemalla. Tähän kuuluu etenkin lapsi- ja pakkotyövoiman käytön sekä syrjinnän eliminointi sekä työlainsäädännön noudattaminen, kuten työntekijöiden järjestäytymisoikeus ja työehtosopimusneuvottelut. Sharp kehottaa myös liikekumppaneitaan edistämään näitä asioita aktiivisesti.

Sharp pitää päivittäin aktiivisesti yhteyttä toimittajiensa myyntihenkilöstöön syventääkseen yhteisymmärrystä kumppaniensa kanssa.

Solar pv panels check list criteria

Kemikaalien käsittely

Sharpin tuotteet koostuvat lukuisista osista ja materiaaleista, ja ne sisältävät myös erilaisia kemikaaleja. Kemikaaleja käytetään myös tehtaidemme tuotantoprosesseissa.

Ympäristöpolitiikkamme perusajatus on: "Luomme ympäristötietoisen yrityksen, jonka toiminta perustuu vilpittömyyteen ja luovuuteen". Sen mukaisesti Sharpin toimintaperiaatteissa annetaan alla kuvatut määräykset kemikaalien käsittelystä. Määräykset ovat voimassa olevien ympäristölakien ja -määräysten sekä paikallisten sopimusten mukaisia

Chemicals

EU REACH Regulation

Euroopan unionin asetus (EY 1907/2006) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista astui voimaan 1.6.2007. Yksi asetuksen tavoitteista on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien haitoilta kestävän kehityksen yleisessä viitekehyksessä. 

Sharp tukee tätä tavoitetta ja toimintaperiaatteidensa mukaisesti toimii lakien ja määräysten noudattamisessa ennakoivasti. Rohkaisemme aktiivisesti koko organisaatiota ja kaikkia muitakin edistämään ympäristöasioiden hallintaa, kestävää kehitystä ja ympäristötietoisuutta lisääviä hankkeita.
 

Hands holding a plant and hands holding buildings

Käyttöturvallisuustiedotteet (SDS)

Käyttöturvallisuustiedotteessa (SDS) kerrotaan kemiallisen aineen ominaisuudet sekä annetaan toimintaohjeet kemikaalin tai sitä sisältävän tuotteen käsittelystä onnettomuustapauksessa. 

Woman working at home office with laptop and printed documents